Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

Οι παραβάτες των διατάξεων των Κανονισμών Λιμένα τιμωρούνται με πρόστιμο κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), η οποία ακολουθεί τα εξής στάδια:

(α) Βεβαίωση της παράβασης από το λιμενικό όργανο

(β) σύνταξη και αποστολή στον παραβάτη κλήσης σε απολογία

(γ) απολογία παραβάτη μέσα σε 24 ώρες

(δ) έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου ή απαλλακτικής εφόσον οι προβαλλόμενοι, στην απολογία, λόγοι και επιχειρήματα κρίθηκαν από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής βάσιμα και επαρκή

(ε) Επίδοση της απόφασης.

Το ανώτατο ύψος προστίμου είχε ορισθεί κατά το έτος 2001 με το π.δ. 193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄) στα 29.347,03 Ευρώ αναπροσαρμοζόμενο ετήσια κατά ποσοστό 5%. Κατώτατο όριο δεν προβλέπεται, πλην όμως σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1082497-24/0016/09 -IΟΥΛ- 1998 (ΦΕΚ 772 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 39 παργ.3 και 6 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄) με τίτλο «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», το όριο του ποσού μέχρι του οποίου δεν ενεργείται βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, ορίσθηκε στα 26.41 Ευρώ.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Κατά της απόφασης της Λιμενικής Αρχής, με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για παράβαση των Κανονισμών Λιμένα, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής (απαιτείται δικηγόρος), σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζει ο ν. 2717/99, στο αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός χρονικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της νομότυπης επίδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου.


Β. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Οι παραβάτες του π.δ. 373/1985 τιμωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970, με πρόστιμο και άλλες παρεπόμενες ποινές (Αφαίρεση της άδειας αλιείας ατομικής και σκάφους, αν χρησιμοποιήθηκε, κατάσχεση και εκποίηση του αλιεύματος και των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών των οποίων απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε όλη τη χώρα). Τα όρια του προστίμου είναι από 293,47 μέχρι 1.467,35 Ευρώ εκτός αν πρόκειται για παράβαση των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος (διαστάσεις, βάρος κ.λπ) ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, οπότε τα όρια του προστίμου είναι από 586,94 μέχρι 2934,70 Ευρώ. Οι διαστάσεις (μήκος) των ψαριών που επιτρέπεται να αλιευθούν προβλέπονται από το β.δ. της 26-1-1954 (ΦΕΚ 25 Α΄), και το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 2006 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L.409). Υπενθυμίζεται ότι ο ψαροντουφεκάς απαγορεύεται να ψαρεύει ψάρια βάρους μικρότερου των 150 γραμμαρίων. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία ο χρόνος αφαίρεσης και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ιδιαίτερα οι παραβάτες της διάταξης που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση καμακιού που η προωστική του δύναμη προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος τιμωρούνται με πρόστιμο από 1.467,35 μέχρι 14.673,5 Ευρώ. Οι παραβάσεις αυτού του είδους είναι και ποινικές, οι παραβάτες διώκονται κατά την αυτόφωρη διαδικασία και τιμωρούνται με φυλάκιση (από 5 μήνες μέχρι 3 έτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.δ. 420/1970) και χρηματική ποινή κατά το άρθρο 57 του Π.Κ, ανεξάρτητα από τις διοικητικές ποινές του προστίμου και των άλλων παρεπόμενων ποινών. Τέλος όπως έχει διευκρινισθεί από το ΥΕΝ (Σχετ: ΥΕΝ/ΔΛΑ 6814/29-10-1985) οι παραβάτες της διάταξης της παργ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 373/1985 που απαγορεύει την εμπορία και πώληση από τους ερασιτέχνες των αλιευμάτων τους εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κ.λπ) διώκονται και τιμωρούνται και με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο κ.λπ) της Λιμενικής Αρχής επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή στο Συμβούλιο Αλιείας (Σ.Α.), μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή του προστίμου. Η προσφυγή πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο 12 Ευρώ. για πρόστιμο έως 293,47 Ευρώ ή με παράβολο 24 Ευρώ για πρόστιμο πάνω από 293,47 Ευρώ, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαράδεκτη. Το παράβολο αυτό δεν επιστρέφεται ακόμη και αν γίνει δεκτή η προσφυγή.

Η απόφαση του Σ.Α επί της προσφυγής μπορεί να άρει (εξαφανίσει) ή να μειώσει τη ποινή του προστίμου που επιβλήθηκε με την απόφαση της Λιμενικής Αρχής. Εάν η απόφαση του Σ.Α απαλλάσσει το πρόσωπο που άσκησε τη προσφυγή ή διατάσσει τη μείωση του προστίμου τότε επιστρέφεται ολόκληρο το πρόστιμο ή το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε, στη περίπτωση βέβαια που το πρόστιμο είχε καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η επιστροφή γίνεται με ενέργειες της Λιμενικής Αρχής ,που είχε επιβάλλει το πρόστιμο, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κατά της απόφασης του Σ.Α επί της ενδικοφανούς προσφυγής μπορεί να ασκηθεί ουσιαστική προσφυγή (απαιτείται δικηγόρος) στο αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζουν το άρθρο 9 παργ. 5 του ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α΄), και ο ν. 2717/99 με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου